"චීනා සර්පයො කෑවා මලේ - සර්පයො කාලයි චීනා මලේ" -සිංදුව මෙන්න - Lanka Viral Gossip .com ~ Lanka Gossip News | Gossip Lanka | Gossip Lanka News | Viral Gossip

Post Top Ad

tarzan-bappa-coronavirus-song
"චීනා සර්පයො කෑවා මලේ 
සර්පයො කාලයි චීනා මලේ"
ටාසන් බාප්පගේ සිංදුව මෙන්න

මෙම ගීතය අවුරුදු ගණනාවකට පෙර නිර්මාණය වූවක් බව සලකන්න 

Share This:
Related Posts:

Post Top Ad